Защита на личните данни/GDPR

Детска градина №17 „Иглика” гр.Хасково е институция в системата на предучилищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

В детската градина има разкрити яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст, които се възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие.

ДГ №17 „Иглика” е общинска институция, финансира се чрез държавния бюджет, бюджета на община Хасково, има местно значение и ползва имот с две сгради, който е публична общинска собственост.

Ние сме администратор на лични данни по смисъла  на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Част от данните, които доброволно предоставяте, са лични данни и се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни, можете да го направите направо до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул.“Проф. Цветан Лазаров” №2 (www.cpdp.bg) или чрез детската градина на посочените данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните.

Информация за нашата политика за поверителност – Изтегли от тук

Данни за контакт с администратора – ДГ №17 „Иглика” :

Адрес: ул. „Генерал Скобелев” №11, 6300 Хасково
Тел: 038 624 624
Ел. поща: iglika_a@abv.bg

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните :

Адрес: ул. „Червена стена”, 6300 Хасково

Тел: 038 62 44 97

Ел. поща: dafi.aleksandrova@abv.bg

Дафинка Александрова