Обучение

добро начало

 

Детска градина №17 „Иглика” е институция в системата на предучилищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

В ДГ №17 „Иглика” се осъществява целодневна организация на образователния процес.

Предучилищното образование в ДГ №17 „Иглика” полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

В ДГ №17 “Иглика” се полагат основите на непрекъснато образование, което включва:

1.Обучение и възпитание на децата, което се провежда на книжовен български език.

2.Овладяване на общите основи и закономерности в човешкото познание.

3.Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура.

4.Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

5.Духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот.

6.Изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура.

7.Детската градина не допуска при прилагане на образователния процес, налагането на идеологически и религиозни доктрини на децата, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

8.Детската градина, съвместно с финансиращия орган осигуряват обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата.

Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на програмна система, като част от стратегията за развитието на детската градина, която се приема с решение на педагогическия съвет.

В програмната система се включват:

  • подходи и форми на педагогическо взаимодействие;
  • разпределение на формите на педагогическо взаимодействие;
  • тематично разпределение за всяка възрастова група;
  • механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование.

Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра.

Образователната дейност в ДГ №17„Иглика” гр. Хасково е построена, върху образователни направления и съответни теми. Работата по темите приключва с празници, на които децата демонстрират наученото. Приложени са „концентричните“ кръгове при структурирането на учебното съдържание, с цел натрупване на по-голяма опитност у децата и осигуряване на по-ефективната им социализация.

При заявено желание на родителите и срещу заплащане има осигурени условия на територията на ДГ, за организиране на педагогически дейности, които не са дейност на детската градина.

В ДГ №17 „Иглика” гр. Хасково има приемственост, между детска ясла, детската градина и началното училище. Това позволява по-пълноценно да се организира образователния процес на децата и да се изгради още в предучилищна възраст организационна култура, както и ценностна система, която да формира потребността им от знания.

Възрастта от една до седем години е особено значим период за развитието на психиката и личността на детето.Той се характеризира с бързия темп на възникване и овладяване на важни новообразувания в двигателната, познавателната и социалната сфера, като потенциал за усъвършенстване през следващите възрастови периоди. Основните постижения в този период са свързани с развитието на изправеното ходене (прохождането) и речта (разбиране и проговаряне), ефективното речево общуване с възрастни и връстници, предметната дейност и играта.
Особено важна потребност на детето е положителното емоционално общуване, под чието влияние се повишава жизненият му тонус, увеличава се неговата активност, създават се условия и предпоставки за двигателно, сензорно и речево развитие.

В сътрудничеството с възрастния и при подходяща организация на средата се оформят първоначални представи за околния свят и възникват елементарни форми на възприятие и мислене – условие за ориентирането в света, за преход към усвояване на познавателен и социален опит.

Важна педагогическа цел е осигуряване на условия за активност на детето, а в тази възраст основно средство за това е играта. В играта и в общуването детето се учи да живее заедно с другите, да се съобразява с техните интереси, с правилата и нормите на поведение, става социално компетентно.

 

Осигуряването на плавен преход към образователната концепция за предучилищно образование, за всяко новоприето дете е основна грижа на детската градина.

Стремим се да създадем близки до семейната среда уют и емоционален комфорт за децата.

 

Тематична област „Безопасност на движението по пътищата“

Учебна 2023-2024 г.

Планирани дейности за месец ноември 2023 г. за приобщаване на родителите в дейностите по БДП „Училище за родители“ – за целта са използвани материали от сайта на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ – Презентация за родители, разработена от ВИКБДП в ДГ №17 „Иглика“ – тема „Детето – като участник в пътното движение“ – Моля, изтеглете от тук

Учебна 2022-2023 г.

Планирани дейности за месец ноември 2022 г. за приобщаване на родителите в дейностите по БДП „Училище за родители“ – за целта са използвани материали от сайта на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ – Презентация за родители, разработена от УКБДП в ДГ №17 „Иглика“ – тема „Типични нарушения на децата, като участници в пътното движение“ – Моля, изтеглете от тук

Учебна 2021-2022 г.

Планирани дейности за месец април 2022 г. за приобщаване на родителите в дейностите по БДП „Училище за родители“  – Бюлетин за родители – Моля, изтеглете от тук

Планирани дейности за месец март 2022 г. за приобщаване на родителите в дейностите по БДП „Училище за родители“ /консултативен кабинет за родители – Тема на дискусията: ”Опазване на живота и здравето на децата в движението по пътищата“– Моля, изтеглете от тук                                                                              

Планирани дейности за месец октомври 2021 г. за приобщаване на родителите в дейностите по БДП „Училище за родители“ – за целта са използвани материали от сайта на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ – Презентация за родители, разработена от УКБДП в ДГ №17 „Иглика“ – Моля, изтеглете от тук!

Учебна 2020-2021 г.

УЧЕБНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ”ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА ДЕЦАТА, КАТО УЧАСТНИЦИ В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ”- ДИСКУСИЯ С РОДИТЕЛИ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

УЧЕБНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ „ПО ПЪТЯ КРАЧИ ДЕТЕ“ПО ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА“ – ОСНОВНА СГРАДА „ИГЛИКА“ – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

УЧЕБНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ „ПО ПЪТЯ КРАЧИ ДЕТЕ“ПО ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА“ -СГРАДА „ИГЛИКА 1“ – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК