Проекти

ПРОЕКТ ”ЗЛАТНОТО КЛЮЧЕ НА МИРА И РАЗБИРАТЕЛСТВОТО Е В СЪРЦЕТО НА ВСЯКО ДЕТЕ”

2001-2002 г. – Фар Аксес

Водеща организация „Клуб Юнеско – Хасково”

Партньори: община Хасково и Училищно настоятелство „Иглика“ – Хасково

 

ПРОЕКТ ”СТАРИ ЛЕГЕНДИ В НОВИ ВРЕМЕНА”

2012-2013 г. –  Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Водеща организация: ОУ „Св. св. Кирил и Методий” Хасково

Партньори: ДГ №17„Иглика” Хасково

ДГ №18 „8 март” Хасково

Детска градина по изкуствата Хасково

 

ПРОЕКТ „СПОРТ ЗА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ”

2012 – 2013 г. МФВС

Спорт „Хандбал”

 

ПРОЕКТ „ШАРЕНО”

/ШАНС ЗА АКТИВНО РАВНОПОСТАВЕНО ЕВРОПЕЙСКО НЕДИСКРИМИНИРАЩО ОБРАЗОВАНИЕ/

2013-2014 г.- МОН –  Европейски социален фонд –ОП РЧР – „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

 

ПРОЕКТ „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ”

2013-2014 г.- МОН – ОП РЧР

 

ПРОГРАМА – ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА

2015-2016 г. – Апробиране на наставничеството

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ  – МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ 

26.10.2016 г. – Спортен празник „Здравето е най-важно за всяко дете“

 

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Водеща организация: община Хасково

Участници: ДГ №1 „Ян Бибиян“, ДГ №3 „Зорница“, ДГ №11 „Елхица“, ДГ №15 „Слънце“, ДГ №17„Иглика”, ДГ №18 „8 март”, ДГ №19 „Щурче“, ДГ №22″Звънче“

Период на провеждане: Две учебни години – 2018-2018г. и 2018-2019 г.

 

 • ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН) в партньорство с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент:

 1. Дейност 1: Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи.
 2. Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.
 3. Дейност 3: Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др.

Проектът е на обща стойност 82 500 000,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 30 месеца.

Информационна табела на проектаИзтегли от тук

 

 • ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН) в партньорство с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

Проектът ще се изпълнява в рамките на три учебни години – 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021.

Продължителност – 36 месеца, 01.09.2018 г., но не по-късно от 31.12.2022 г.

Цел:Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита

Дейност 1 – Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Дейност 2 – Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен.

Дейност 3 – Разработване на информационна система на педагогическите специалисти с основни функционалности за регистрация на нуждите от обучение; избор на теми за обучение на педагогическите специалисти; форми за планиране на обучения; избор на обучения и обучителни програми; възможности за on-line обучение и тестове; изготвяне на справки и други.

Дейност 4 – Оценка на качеството на извършените квалификационни дейности по операцията.

 

 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МОН „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

Продължителност – 01.01.2015 г., но не по-късно от 31.12.2019 г.

Цел:Подобряване качеството и възможностите за електронно обучение в системата на предучилищното и училищното образование, достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, внедряване на иновативни съвременни обучителни методи и създаване на условия за обучение на педагогическите специалисти за ползването им.

Продължителност – 01.01.2015 г., но не по-късно от 31.12.2019 г.

 

 • ПРОЕКТ № BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Продължителност на проекта 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Основна цел

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

 • МОН И УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ – Съвместно апробиране на дейности и материали за детски учители

Цел – създаване на пакет от ресурси, за взаимодействие възрастен дете в семейна среда, който да е на разположение на детските учители.

Задачи

-Апробиране на създадените в практиката дейности сред детски учители и родители на деца в предучилищна възраст;

-Извеждане на възможности за диалог между родители и учители за детското развитие (знанията и уменията)

Продължителност – Фаза 2 – октомври – декември 2020

 

 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПО-ЗДРАВИ ДЕЦА“

  КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

  „По-здрави деца“  е мащабен дългосрочен проект, който има за цел да спомогне за изграждането на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот в децата. Програмата се организира от „Нестле България“ АД. Тя стартира през 2012 г, като обхваща училища и детски градини. 

  Програмата обхваща няколко основни елемента:

  1. Дейности в детската градина:
  • Видео уроци към деца (не съдържащи марката „Нестле“)

  Програмата включва провеждането на забавни и атрактивни уроци и спортни активности, като по този начин децата се ангажират и се провокира техният интерес към балансираното хранене и активния начин на живот. Уроците са насочени както към децата, така и към техните родители и учители.

  Видео уроците са представени в 6 модула: Консумирай разнообразна и питателна храна, Контролирай порциите си, Избери водата, Движи се и играй активно, Наслади се на храната заедно с други и Играй активно със своя домашен любимец, които се фокусират върху основите на балансираното хранене, ролята на плодовете и зеленчуците в ежедневния хранителен режим, ролята на всекидневната физическа активност, консумацията на вода, споделеното време със семейството при хранене и правилната грижа за домашните любимци.

  1. Дейности към родители:
  • Дигитални образователни кампании, целящи да насърчат готвенето като споделена семейна дейности и да образоват все повече родители за балансираното дневно меню на цялото семейство.

   

Immediate Frontier