Проекти

ПРОЕКТ ”ЗЛАТНОТО КЛЮЧЕ НА МИРА И РАЗБИРАТЕЛСТВОТО Е В СЪРЦЕТО НА ВСЯКО ДЕТЕ”

2001-2002 г. – Фар Аксес

Водеща организация „Клуб Юнеско – Хасково”

Партньори: община Хасково и Училищно настоятелство „Иглика“ – Хасково

 

ПРОЕКТ ”СТАРИ ЛЕГЕНДИ В НОВИ ВРЕМЕНА”

2012-2013 г. –  Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Водеща организация: ОУ „Св. св. Кирил и Методий” Хасково

Партньори: ДГ №17„Иглика” Хасково

ДГ №18 „8 март” Хасково

Детска градина по изкуствата Хасково

 

ПРОЕКТ „СПОРТ ЗА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ”

2012 – 2013 г. МФВС

Спорт „Хандбал”

 

ПРОЕКТ „ШАРЕНО”

/ШАНС ЗА АКТИВНО РАВНОПОСТАВЕНО ЕВРОПЕЙСКО НЕДИСКРИМИНИРАЩО ОБРАЗОВАНИЕ/

2013-2014 г.- МОН –  Европейски социален фонд –ОП РЧР – „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

 

ПРОЕКТ „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ”

2013-2014 г.- МОН – ОП РЧР

 

ПРОГРАМА – ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА

2015-2016 г. – Апробиране на наставничеството

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ  – МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ 

26.10.2016 г. – Спортен празник „Здравето е най-важно за всяко дете“

 

ПРОЕКТ „РАВНИ В СТАРТА“

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Водеща организация: община Хасково

Участници: ДГ №1 „Ян Бибиян“, ДГ №3 „Зорница“, ДГ №11 „Елхица“, ДГ №15 „Слънце“, ДГ №17„Иглика”, ДГ №18 „8 март”, ДГ №19 „Щурче“, ДГ №22″Звънче“

Период на провеждане: Две учебни години – 2018-2018г. и 2018-2019 г.

 

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“

Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент:

  1. Дейност 1: Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи.
  2. Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.
  3. Дейност 3: Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др.